Δημοφιλείς αναρτήσεις

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019

Η Εκκλησία όμως που ίδρυσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και παρέλαβαν οι Απόστολοι, και συνεχίζει να διατηρείται ανόθευτη μέχρι σήμερα μόνο στην Ορθοδοξία, δεν έγινε από ανθρώπινη προσπάθεια όπως αυτές της Δύσης, και δεν μπορούμε επομένως να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε εμείς με διαλόγους κάτι από Αυτήν.PREACHERS EXPOSED Satanism Pentecostalism New Age Tongues Demonic


Mone of the main falsehoods Pentecostal error and the predominantly external criterion by which the various Pentecostal groups believe someone as you saved it is the gift of speaking in tongues, which they perceive as personal fulfillment of each one with the Holy Spirit, to repeat the event of Pentecost, as happened to the holy Apostles. [www.Pentecost.gr/Greece/history keim.htm. H. D.Reimer. Pfingstbewegung, Munehen 1995, σελ. 961-962].

The called speaking in tongues is proof pursuant Pentecostals of their "baptism with the Holy Spirit" [A.-S. McPherson, symbol of Pisteos.The four Square Gospel. Sel.19-21. Lymperis Siologkas, Steps leading to the blessings of God. P.17] and guaranteed receipt of the Christ at the rapture of the church, before the advent of the Antichrist, according to another their falsehoods.

Taftochronos supposedly is certification criterion that someone belongs to the church and are living members, since according to the misled allegedly true church in the end times is true feature of speaking in tongues.

As proof of their claims rely crowd hagiographical passages related to the presence of the gift of tongues in the years of the Apostles. What relationship but are the villages mentioned in the gift of speaking in tongues, as it existed in the ancient Church, the phenomenon of speaking in tongues Pentecostals? Undoubtedly no. Moreover, not only are not related, because misinterpret and why the submissions and the tongues of Pentecostal experiences are radically opposed to the Bible.

As examples will highlight the following:

They cite the prophecy Joel 3.1-2considering as pouring of the Spirit in the last days the phenomena of the area. Last days But in this passage is considered the first advent of Christ why the Apostle. Peter in Acts. 2.16 states that the prophecy has already been fulfilled on the day of Pentecost. On the day of Pentecost the Apostles speak foreign languages ​​existent, familiar, understandable (Πράξ. 2,4).

This is confirmed by dozens of people from different origins, who listened and understood the greatness of God everyone in the language of (Πράξ. 2, 6-8,11).

In contrast, in gatherings of Pentecostals who tongues gibber, say incomprehensible words, unknown, incomprehensible, asyntachtes sentences sometimes resemble delirium accompanied where appropriate and with spasms of the body.

When the apostle Paul may not have all the gift of speaking in tongues (I Kor.12,4-11, 30).

The opposite claim Pentecostals , Seen as the sine qua non proof filling of the believer with the Holy Spirit. When the apostle Paul, also the gift of speaking in tongues is placed last series of gifts (I Cor. 12.8 to 10, 28). Pentecostals here reverse the order and consider first, main and basic.

The Bible says that speaking in tongues was then given as a supernatural sign not for believers but for unbelievers, to motivate and to believe(I Cor. 14, 22).

The opposite teach Pentecostals, And consider it as the first point of salvation is certain.

Tha complete our observations with another label key referred to the character of the experience of speaking in tongues Pentecostals. While the gifts granted by God to the Church given freely and effortlessly to increase in Christ and unity of His Body (AKor.12), speaking in tongues Pentecostals is the fruit of various techniques, exhilarating events, emotional, and psychological submission pressures.


Nomizoume that is understood, as far as we mentioned, that the tongues of modern Pentecostal has nothing to do with the gift of speaking in tongues of the ancient Church. Are energies of the spirit of error, which being transformed into an angel of light presents them as somehow off - experience the filling with the Holy Spirit. This is confirmed by the fact that there are Pentecostal groups speaking in tongues but unitarian. In this case it is clear what spirit epidemic and there.

We will complete our reference to the issue of speaking in tongues Pentecostals quoting the views of two Greek Protestants. The importance and their importance is obvious, as is endoprotestantiki criticism, that criticism Protestant Protestant Pentecostals in the matter of speaking in tongues, sole guide the Bible.

According therefore to a Greek Protestant called "baptism with the Holy Spirit"Pentecostals whose fruit is speaking in tongues, is perception, false,"absolutely no support in the Bible (···) Look carefully the New Testament and nowhere will meet the baptism of the Holy Spirit as something separate from regeneration.» [G.A.Chatziantoniou. The Holy Spirit. The two phases of the project, the Voice of the gospel, 57 Febr. 1997. sel.62]

And another "speaking in tongues and miracles are two of the eminently effectively means the devil, imitating God, treats today for dark purposes» [Ger. Zervopoulos, Copyright. Greek Free Churches abroad sel.97] . Furthermore, believes that "speaking in to

THE DEVIL"Is also transformed into an evil light"The Bible warns us that Satan "is transformed into an evil light" to deceive. The incidents in which Christians, even monks, are victims of scornful demonic impersonations are fully depicted in the case of Ἱ.M.Yassio Nikodimou "Gerontiko of Dreams and Dreams".We are also aware of the Holy Office, that even if "an angel of the world is proclaimed to be, even if we receive" a "refusal". That is why any proclaimed union that damages the saving Truth of the Church can not be accepted as a conspirator of confusion and sacrifice, as long as it is based on the breath of our cause, which seeks spectacles, not in the "Spirit of the Spirit" the glorious Fathers, but those of the pilgrims of the Christians, who proclaim the prophets themselves. by the great apostles
Nowadays, the dark forces of Satan are called Aliens,or something negative beings.They are entities OF SATAN,who like to mess your your mind.and they have done it in a very pretty way It is a sign of the spiritual crisis of today that modern humans, with all the proud "enlightenment" and "wisdom" them, are once again aware of such experiences - but no longer have the Christian infrastructure to interpret them with it . Modern UFO researchers, searching for an explanation for phenomena which have become very noticeable to the sight now, have been partners in today's psychic investigators in an effort to formulate a "unified field theory" that would include psychological as well as material phenomena . But such researchers still only approach the modern "enlightened" man and trust the scientific observations to give answers to a spiritual field that absolutely can not be accessed "objectively" but only by faith. The natural world is morally neutral and can become known relatively well in an objective observer; but the invisible spiritual realm includes good and evil beings, and "objective" observer has no means to distinguish from one another, except if it accepts the revelation that has done about these humans the invisible God. So, today's UFO researchers place the divine inspiration of the Bible on par with the satanic inspired automatic writing of spiritualism, and do not distinguish between the action of the angels and that of demons. Many recent studies of UFO by evangelical Protestants, collect all these items and reach the conclusion that the UFO phenomena is simply just demonic origin. * It is difficult to reach a different conclusion Orthodox Christian researcher. Some or many of the experiences might be the result of fraud or hallucinations; but it is simply impossible to dismiss one all the many thousands of UFO reports in this way. A large number of modern mediums and their spiritualistic phenomena are also deceptively; but mentioumistikos spiritualism, when is genuine, undoubtedly produces truly "paranormal" phenomena under the action of demons. The phenomena UFO, having the same source, is no less real. PAY ATTENTION HERE=There is both human,and devils manifest-manufacturer.The Stealth bomber is our most advanced technology that the American public is aware of and it was developed 30 years ago. What do you think they have now?

Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2019

Basic principles in Buddhism - Karma in Buddhism and the Orthodox Perspective


- This Nonsense of Karma Comes and Come Again Only the quality, that is, the social environment, the physical appearance and the mental abilities of a person are determined by the actions of the previous beings, but now his actions. If you see that other people suffer and you are able to help, you do not focus on their karmic past but on your karmic opportunity in the present: one day you may find yourself in the same difficulty they are now, so is your chance to act with way you would like to act upon you when that day comes. This is not fatalism. In Buddhism, regeneration is part of the continuous process of change. In fact, we are not reborn only at the time of death, born and reborn every moment. However, the Bible did not talk about karma but about the judgment of God. The complete biblical verse is: Do not be fooled, God does not mock; for whatever sow, he will also reap. - Galatians 6: 7). The concept of karma is nothing but a stupid attempt to enter the physics laws of the soul and so the fans believe they depend on the guru for their release. The new Agers want to refer to karma as the law of personal responsibility, when in fact it is the opposite, a mechanism that allows one to behave  as he pleases, being fully aware that at some future date everything will be balanced and no fundamentalharmbecause the young Agers believe that the karma law could not work with full performance during a single lifetime, suggest a long series of lives over which Souls' souls "work from her evil karma. The ultimate result, supposedly, of this long evolutionary process is the realization of God, the great illumination in which the soul eventually becomes god. Hence, reincarnation is commercially marketed as an impeccable self-control mechanism, so disparities and defects in a person are gradually refined and eliminated. This amazing philosophy is designed to ensure that no one is making a serious effort to their personal salvation, since, as New Agers claim, everyone is saved from the beginning, so does a Savior need? Again, Lucifer achieves an important goal when he takes someone to accept this threatening philosophy. The New Age movement has tried different ways to market reincarnation among Christians. The chief among them is the hypnotic regression, where the subject is placed in a situation that looks innocent and is caused to remember episodes from his "previous lives". This is a very clever trick since hypnosis, by its very nature, exposes the subject to demonic influences. Therefore, the implantation of "memories" is easy. Young Agers also want to report cases of children who remember their previous lives. This is extremely unpleasant, as children are very impressed and able to accept all kinds of myths and stories as part of their personal reality. If they are members of a family inclined towards the occult, the child may also be exposed to an uncertain spirit and implanted with "memories" based on a verifiable event. It is worth noting that the great architect behind most of the New Age philosophies, Mrs. Blavatsky, did not support herself the principle of reincarnation in her first major work, Isis Unveiled. If reincarnation is such a central doctrine of New Age thinking, then why was it not mentioned once in the monumental volume (more than 1470 pages)? The reason is simple - it was not yet identified (in 1877) as an important part of the toxic preparation that Lucifer was preparing for the unexpected. If you have any doubt about Blavatsky's obedience to the Lucifer rule, the name given to her theosophical magazine was Lucifer, and that the publishing house that her pupils founded to disseminate her works was originally called the Lucifer Publishing Company (later renamed in Lucis Trust). Her books, Isis Unveiled and Secret Teaching are filled with the Luciferian philosophy. Remove the ancient landmark that your fathers have set. People think foolishly that they can pull food from certain beliefs of the New Age, co-existence with their Christian faith, but that is not possible. As the Bible says, "Is there a fountain to send in the same place sweet and bitter water?" (James 3:11). If a move is Luciferian in each specific, it is Luciferian all the way.

PAY ATTENTION TO THIS


PROTESTANT TV shows are doing things like taking devils out of humans all the time while breaking the law of God. The Word tells us how anyone can cast out demons, but still not make it to heaven in Matthew 7:21-23, Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity." Iniquity is known sin. What is sin? Sin is the transgression of the law/ten commandments. 1 John 3:4. Anyone can cast out demons in the name of Jesus. That is how powerful His name is! Casting demons out means nothing for salvation of anyone, or church or a people. Isaiah 8:20. Just the name of God cause the enemy to tremble.

READ ME

Let us not be indifferent to the salvation of our souls. We are mortal here on earth. We do not know if we will live in the next hours. We have a good idea in mind, who are we going to meet? Are we ready to meet and see Jesus Christ? The opportunity we are giving you now, as long as we are living temporarily ... nothing changes after death. Let's think very well ...


Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019

READ ME

spiritual guide = demonic beings

Like most occultists, Albert Pick had a "spiritual guide" distributing "Divine Wisdom" and enlightened how to achieve the New World Order. A "spiritual guide" is a "being" that meets someone who has given more of himself in the practice of concealment. However, people who are professionals of New Age Religion do not see this as a bad thing. In fact, they would strongly support that they are filled with happiness and joy by interacting with their "spiritual guides".

Difficult to heal

On the right our demons are luring with spiritual passions, and rational thin and indiscriminate pride, arrogance, self-opinion, vanity, condemnation of others, rebellion, disobedience, selfishness, cults, cults, high thought, blasphemy, doubt, mistrust , dreams, visions, magic, etc. After the passions, it was the foundation of the pride of Lucifer that fell, and it is difficult to heal

100, 200 years?


Born Again Christians should learn to read Kings in the Bible, and read it properly as to why a Church must have Icons, and if they don't understand....stop watching and debasing our beliefs. We are the first Christians EVER who have Built, Prayed and Worshiped without change directly from Paul, and ALL the Apostles. Born Again have a history of what? 100, 200 years? If there is any other Creed older then ours, please tell? Orthodoxy is the true Christian to be.

READ THE TRUTH HERE

After separation, the soul has its senses and consequently feels, perceives and generally exercises all the energies of the soul (Revelation 6: 9-10; 7:15; 1 Peter 3:19; Hebrews 12:23; Luke 16: 27-28). The word "sleep", in which death is characterized, refers not to the soul but to the body. In Matthew 27:52 we read that many saints who had fallen asleep found. The last decision will be made at the second coming of Jesus Christ, a strong faith of the Church is recorded in the symbol of faith that "He (Jesus Christ) will come again with glory to judge the fast and the dead." The time of the Second Coming of Jesus Christ is not known and, according to Revelation, he can in no way guess.

The doctrine of reincarnation in all its various forms contradicts the teaching of Scripture concerning the nature and purpose of man. This false religion has objective evidence in favor of and based on fantasy. However, it turns out the attractions both promise a kind of immortality of the soul (in primitive and pagan form) and, on the other hand, deny God's judgment and punishment of hell. It frees the sinner from fear and responsibility for inappropriate actions. The logical conclusion of the teaching is that even if the person committed many sins in this life to the next reincarnation may improve his position. After an endless cycle of reincarnations each person will eventually reach the same end, as everything else, mixing with the ultimate. The only difference is in the amount of cycles.

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019

Devil IS annoyed

Devil IS annoyed

Orthodoxy is beginning to attack ... because it is in the scriptures ... in fact it grows, but others have to attack because of the fact that they are falling ... God bless all my orthodox brothers and sisters ... read the Orthodox Bible Study Guide .. ALL ANSWERS IS IN ORTHODOXY! Amen DEVIL is irritated = WHY, more and more people are turning into orthodoxy today, the devil knows better, because he started attacking in different ways. Check out the YouTube channel and you will realize the hatred coming from the devil, using all the shepherd's contractions. .. attacking orthodoxy Do not make the mistake The devil has built a huge prophet on earth to speak in the name of Christ, to confuse and pull out of the Orthodox Church. and remove us from the weapons offered by ORTHODOXY The Holy Spirit will not work outside the Orthodox Church. You can say whatever you want, but on the day you die and you will be in front of the Lord's throne, than you will learn about the Truth and too late. READ ORTHODOX BOOKS, SEARCH THE TRUTH AND WILL SEE YOU
But the Church founded by the Lord Jesus Christ, received by the Apostles, and still preserved to this day only in Orthodoxy, was not made by human effort like those of the West, and therefore we cannot add or subtract from dialogue by anything That.

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019

Angelica Zamrbano Testimonies=Heretic-And False

 

Christ warns us of the end of the season, of the signs. There is no real thing = God will ever speak, as he does for the mother of God, who is praying all the time for humanity not to be lost, what bothers the evil spirit Antichrist nowadays, knowing that the last time for His antichrist and devils are close, he will do everything in his power to deceive man from many manifestations, with the goal of the Virgin and God's Saints. , and it is possible that Angelica saw something but I also believe that what Angelica saw was not Jesus ... Angelica must pray for discrimination because Jesus will not wear gold sandals as he said and he would not have written in all in a golden belt "King of kings and Lord gentlemen." ... His presence alone would be enough to know he was the king ... and also will not go around the hell pointing finger to the people saying "you know what you did" ... When the end comes God is not his that we will point with the finger, he will be the devil, so that with all sincerity I think Angelica really be fooled by the devil himself, trying to direct it in the wrong way because he has been known to appear as Jesus in the past dressed more like a land king with gold and crowns etc, then a savior who lived on earth with humiliation and love, did not suddenly change when he ascended to heaven ... died for our sins, we Grieve of the Lost Souls in hell, go Not around telling them is too late What you know he did it. THE SIGURA HOPE DOES NOT FALL OUT, EVERYTHING WE WANT FOR A VISION, AN EXTREME FACTOR AS WELL AS THAT. AND THE COVENANT WAYS THAT IT'S REFERRED TO THE PENTICCOCIANS, BE SURE THAT THEY WERE NOT LIVED THAN EVERY TRUE TRUTH .. EVEN UNIVERSAL. SURE MANY WONDERS IN THE ORTHODOX CHURCH IN OUR TIME NEEDED enlightenment AND DISCRIMINATION (The ANOMOS THERE IS MUCH MORE CAREFUL AND METHODS AND USES OTHER THINGS BUT SAYS .. AND THERE BUT LEAVE THE POSITION IN THE MIKROLEPTOMEREIS WHO USUALLY GET unnoticed. NOT THIS BUT This topic) First ANY ORDODOXOS SAINT HAD WHEN APPROPRIATE EXPERIENCE DEFINITELY NOT CHASKOGELAEI (AS THE gIRL) WHEN MENTIONED IN THIS EXPERIENCE IS .. SYNTETRIMMENOS feels CHARMOLYPI .. The CHARMOLYPI IS COMPLETELY UNKNOWN HN YMATIKI CONDITION AND PROTESTANTES KATHOLIKOUS .. NOT DISCUSSED THE SPIRIT OF THAT PRESENTED AS JESUS ​​SAID The PROBABLY LIKE JEHOVAH (ANOTHER STORY HERE, ONE PAGANISTIS "GOD" worshiped BEFORE THE OLD TESTAMENT BY JEWS) NOWHERE ON THE SELF (WHO PRESENTED ON GIRL ) DO NOT WELCOME THE SAINT TRIADA .. WHEN DO NOT DO THAT DIALOGUE .. !!! IN WHAT CHURCH THEY WERE GREAT, IN PROTESTANT? ... NATURALLY WILL WANT AND LEAVE AND NOT LOOK FOR THE TRUTH, THE TRUE CHRIST AS PROMOTTED BY ORTHODOXY .. THIS IS PRECIOUSLY THE PROFIT OF THE DIVOLVE PREPARED FOR THE RUNNING OF THE ANTICHRIST. WHERE IS IT TO WILL They all fight because all these wicked men are going to Christ. This is happening and is presented as a christ. All these for the reward, the rewarding of the baptism is its own, and it is also in the middle of the Bosphorus .. It is the puddle. AND THE SAME FACE THAT THE JESUS ​​OF THE VISION THE COFFEE IS AUTHORIZING PANAGIA AND HIS SAINT ASKING THE WORLD TO BELIEVE THESE WHO WILL BE RELEASED THROUGH THE COVER. IS NOT A PARAGUINE OF THIS? SHOULD YOU EXPRESSE THEN THAT OF THE TRUE CHRIST? SHOULD YOU LIKE THE PARADISE DRAWING .. WAITING TABLES? IN THE EVENT THAT ON (THE DAIMON) IS VERY ANTICTITUDE (DEMONSTRATING PAPA IN THE COLLABORATION). IN THE UNIVERSE SUCKS THAT IT IS IN THE SHOW AND THAT IS ... THE MOST LOVE CHILD ... OF THE PANAGIA. ! IN NO EVENT SHOULD NOT REFER TO ORTHODOXY ...

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019

homosexuality

homosexuality=

heritable does not mean inherited.


genetic research that is really serious locates and focuses on features that are directly inherited.

Hereditary feature means that it is "immediately designated by the genes' and can not be influenced by the environment. Such are physical characteristics such as the shape of the nails or eye color. Instead, minimum characteristics of human behavior is directly inherited.

The majority of reputable scientists now believe that homosexuality is due to a combination of psychological, social and biological factors.

Many scientists are of the view that sexual orientation is established in most people at an early age through complex interactions of biological, psychological and social factors

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019When the Antichrist comes, that is, the Beast, he will seek all men to worship him, including the churches and various denominational groups. The stage is now being set. False prophets

The Bible warns
The Holy Bible warns of one who will sit in God's temple claiming the authority of God. That's what the Pope is doing by calling himself the head of the Catholic Church. Catholic Church means universal church.224 God, not the Pope, is the head of the universal church.

Satan's favorite methods
One of Satan's favorite methods of attack is through religion. Satan loves religion and infuses his religion with, devil inspired, man made rules.

in heaven
we do not go to paradise simply by admitting that we believe in Jesus. This is Pentecostal hallucinations. Devils also believe and admit the same. Wake up and learn the truth from Orthodox

This is Pentecostal heresy
when I hear people say, they are saved just because ... they admit that they believe in Jesus? .The Devils believe too

Roman Catholicism

Roman Catholicism has so far a very special reverence, a piety limited to "sacred heart", affection, cleansing and applause, revealing various "mystics" and the like. and an observer orthodox observer can detect in such aspects of modern Latin spirituality the practical implications of the theological errors of Rome. Fundamentalist Protestantism also has its own approach to prayer, characteristic of hymns, its approach to religious "rebirth": all these can determine the application, the religious life of fundamentalist errors in Christian teaching

HOLY FIRE

According to written sources, on Holy Saturday that year, a group of Turkish soldiers, after mediation Armenians, prohibited the transit o...