Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

You should know The Jews blaspheme and violate the name of our
Savior day for day... for that reason you, Milords and men of authority,
should not tolerate but expel them. They are our public enemies and
incessantly blaspheme our Lord Jesus Christ, they call our Blessed Virgin
Mary a harlot and her Holy Son a bastard and to us they give the epithet of
changeling: and abortions. Therefore deal with them harshly as they do
nothing but excruciatingly blaspheme our Lord Jesus Christ, trying to rob
us of our lives, our health, our honor and belongings.

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

Eίναι το έργο του διαβόλου ΣΗΜΕΡΑ

Ό δε Διάβολος εκμεταλλευόμενος την σΰγχυσιν των καιρών, και την άδιαφορίαν του χριστιανού δια την ψυχικήν του σωτη­ρίαν, εργάζεται πυρετωδώς να αχρήστευση το έργον της Όρθοδόξου Εκκλησίας. Προς τον σκοπόν τούτον επιχειρεί να έφαρμόσει και πάλιν το προαιώνιον και καταχθόνιον σχέδιόν του, την άπάτην της ψευδενώσεως των Εκκλησιών. Ποίων όμως Εκκλησιών; Τό Σύμβολον της πίστεως και ή Ιστορία διδάσκουν, ότι ή Εκκλη­σία είναι «Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική», αυτό τούτο το Μυστικόν Σώμα του Κυρίου, το όποιον Ευρίσκεται μόνον εις την Όρθόδοξον 'Εκκλησίαν.

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

This is their secret aim THEIR DEVOTION

The Cabalists secretly dedicated themselves to destroying Christianity and Western civilization. In 1773 Amschel Mayer Rothschild convened a meeting of 12 prominent Jewish bankers and other prominent Jewish personalities and submitted a programme to level the social order using the contradictory promise of "liberty" and "equality." In 1776, they had Adam Weishaupt organize the Order of the Illuminati, which merged with Freemasonry in 1782. Freemasonry is Cabala=Evil-The Illuminati was behind the revolutionary movements of the 18th -- 20th Century as well as their respective reigns of terror. The bankers used their power to spread their Satanic convictions. They had finagled a monopoly on credit (usurping the government's right to create money) and they needed to control the world in order to protect this prize.-Their influence on world history can be seen in the story of the red hexagram, commonly known as the "Star of David." the Star of David was not associated with Jews until the Rothschilds adopted it as their symbol in 1822. The Rothschilds were considered the leaders of the Jews but I don't know if the Jews knew the Rothschilds were Satanists. The Star of David is really "The Seal of Solomon," an occult symbol for the Satanic.-Freemasonry is a religion that believes Lucifer is the "God of light and God of good, struggling for humanity against Adonai, God of darkness and evil."
It is a secret society that demands adherents swear blind obedience on pain of death before they even know what it represents.
It practises deception. It reserves its truths for the adept; the initiate is "intentionally mislead by false interpretations."
It preaches "tolerance" and the universality of all religions in order to negate them all. Christianity is especially abjured. "Universality does not mean Christianity." (Quotes from Masonic Texts from Gary Kah-But this is exactly the agenda: To destroy Christianity, just as they have destroyed empires, nations,

 A secular world order is prey to the devil. This is impasse we are in. We are ruled by a satanic cult.

Some things we can do:  boycott the mass media.

HOLY FIRE

According to written sources, on Holy Saturday that year, a group of Turkish soldiers, after mediation Armenians, prohibited the transit o...